“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Poznáš náš chemický priemysel?


V súčastnosti sa to môže zdať tak, že Slovensko je len montážna linka pre veľké automobilky. No nie je to až tak zlé, najmä v minulosti to tak nebolo. Na Slovensku bola/je chemická výroba, resp. priemysel rozšírený. Poznáte ho? Viete kde sú naše "chemické mestá"? Kde sa vyrába papier, benzín, lieky, farby a mnoho iných bežne používaných vecí? Ak áno, tak palec hore! Ak nie pozrite si moje video :) Všetko podstatné sa dozviete tam.Začiatkom 20. storočia sa začal rozvíjať chemický priemysel. Rozvíjal sa hlavne po 2. svetovej vojne. Jeho výroba závisí od dovozu surovín. Najvýznamnejší producenti sú: Slovnaft a Istrochem v Bratislave a Duslo v Šali. Farmaceutický priemysel v Slovenskej Ľupči, Hlohovci, Nitre a Šarišských Michaľanoch. Gumárenská výroba je situovaná v Púchove a Bratislave a Dolných Vesteniciach. Plasty sa vyrábajú v Trnave, Nitre, Žiline a Strážskom. Chemický priemysel tvorí na Slovensku 20% z celkového priemyslu.

Ruka v ruke s chemickou výrobou a chemickým priemyslom ide aj znečisťovanie životného prostredia. Človek celé tisícročia žil v prírode tak, že len nepatrne narúšal svojimi niektorými činnosťami rovnováhu prírody. Stavaním vysokých komínov s výbornými rozptyľovacími podmienkami, vypúšťaním priemyselných odpadov do povrchových vôd, ukladaním na skládky s možnosťou priesaku, sa lokálne narušenia rovnováhy v prírode zmenili na regionálne, až globálne.

Rozvoj priemyslu zasahuje do života každého človeka. Skreslený je názor verejnosti, že za zdevastované životné prostredie je zodpovedný chemický priemysel. Verejnosť nerozlišuje pojmy chemická výroba a chemický priemysel. Chemická výroba sa uplatňuje v rozmanitých priemyselných odvetviach, nie len v chemickom priemysle. Podľa štatistických údajov sú najvýznamnejšími zdrojmi znečistenia ovzdušia v SR energetický priemysel (tepelné elektrárne), metalurgický priemysel a doprava. Až potom je to chemický priemysel. Spaľovacie procesy a priemysel sú hlavnými prispievateľmi znečisťovania ovzdušia oxidmi síry a tuhými znečisťujúcimi látkami. Preto je na mieste hovoriť o recyklácií alebo ochrane prostredia. 

Ak by sme prešli prstom po mape Slovenska zo západu na východ v jednotlivých krajoch by sme mohli zamerať svoju pozornosť na tie najväčšie podniky akými sú:

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA. Spracovávaním ropy vytvára bohatú surovinovú základňu pre mnohé ďalšie podniky, nie len na území SR, ale aj v zahraničí. Takmer polovica produkcie sa expeduje do Českej republiky. Produkuje takmer 150 druhov výrobkov. Z rafinérskych výrobkov sú to asfalty, vykurovacie a mazacie oleje, tuky, bitumény, parafíny, rozpúšťadlá a hlavne palivá .

CHEMOLAK a. s. Smolenice. Je už dlhodobý výrobca náterových látok. Výroba sa orientuje na ekologické náterové hmoty (riedené vodou, práškové aj elektroforetické).

VEGUM a.s. Dolné Vestenice Sú orientované na gumárenskú výrobu zameranú pre športové a zdravotnícke účely. Medzi výrobkami nachádzame špongie, mikropórovité materiály, profily, tesnenia pre automobilový priemysel, oleju odolné gumárenské výrobky a pod..

NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY a.s. Nováky. Ako už bolo uvedené v úvodnej časti o tejto oblasti, Novácke chemické závody a. s. sú významným znečisťovateľom životného prostredia. Výroba v Nováckych chemických závodoch a. s. je orientovaná na karbid vápnika, chlór, hydroxid sodný, chlórnan sodný, suspenzné, mikrosuspenzné a emulzné typy PVC, ako aj na kopolyméry vinylchloridu. Ďalej vyrábajú z PVC podlahoviny, granuláty a okenné profily. Produkujú propylénoxid, propylénglykol, polyéterpolyoly hlavne na výrobu polyuretánov, etanolamíny, polyvinylacetát, polyvinylalkohol, trichlóretylén, chlórované parafíny, acetylén a iné technické plyny.

DUSLO a.s. Šaľa Chemická akciová spoločnosť má široký sortiment výrobkov. V Duslo a. s. sa už tradične vyrábajú priemyselné hnojivá, močovina a niektoré pesticídy. Okrem toho aj chemikálie (najmä antioxidanty) pre gumárenský priemysel a technické plyny.

SEVEROSLOVENSKÉ CELULÓZKY A PAPIERNE a.s. Ružomberok. Výrobný program akciovej spoločnosti je veľmi presne zachytený v názve. Podnik sa môže pochváliť klesajúcou emisiou látok a využívaním druhotných surovín. Znižovanie emisií sa dosahuje výstavbou nových odlučovačov na regeneračných kotloch, ale aj zmenami technológií.

SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom. Dcérska spoločnosť ZSNP a. s. Žiar nad Hronom, zabezpečuje výrobu hliníka novou technológiou. Nová technológia výroby hliníka v uzavretých elektrolyzéroch s vopred vypálenými anódami a s komplexným čistením plynov dáva záruku na zlepšenie emisnej a imisnej situácie, najmä čo sa týka emisie fluóru a dechtu. Napriek uvedeným skutočnostiam bol v roku 1996 pozorovaný značný nárast emisných látok oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 10 000 t. Bolo to spôsobené takmer 3,5 násobným zvýšením výroby hliníka.

CHEMKO a.s. Strážske. Vo svojom programe má veľko-objemovú výrobu cyklohexanónu, pentaerytrolu (Pentol), mravčanu vápenatého, formaldehydu, močovinoformaldehydových živíc, hexametyléntetramínu, priemyselných hnojív a niektorých vybraných chemických látok. Výrobný program využíva technológie, ktoré emitujú do ovzdušia najmä čpavok, formaldehyd, acealdehyd, cyklohexán, cyklohexanón a alkylalkohol. V Chemku a. s. Strážske svoj výrobný program zameriavajú aj na výrobu látok na základe prírodného zeolitu - klinoptilolitu. Formaldehyd má dráždivé účinky na organizmus, pôsobí ako protoplazmatický jed, veľmi rýchlo sa vstrebáva pľúcami, tráviacou sústavou, aj kožou. Účinkuje na organizmus podobne ako formaldehyd, ale menej toxicky. Pri vyšších koncentráciách (3,6 mg.dm-3) sa objavuje dušnosť, ostrý kašeľ, bolesti hlavy, bronchitída a zápal pľúc po krátkodobej expozícii.

CHEMOSVIT a.s. Svit. Pokračuje vo výrobe celofánu a ďalších výrobkov na báza celulózy. Vyrába širokú paletu fólií využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Samozrejme aj v iných mestách sa nachádza množstvo podnikov, vyberala som len tie najväčšie, najzaujímavejšie z hľadiska využiteľnosti ich produktov. V samotnom videu je téma spracovaná hlbšie. Dúfam, že Vám informácie pomohli :) 

by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznáš náš chemický priemysel?


V súčastnosti sa to môže zdať tak, že Slovensko je len montážna linka pre veľké automobilky. No nie je to až tak zlé, najmä v minulosti to tak nebolo. Na Slovensku bola/je chemická výroba, resp. priemysel rozšírený. Poznáte ho? Viete kde sú naše "chemické mestá"? Kde sa vyrába papier, benzín, lieky, farby a mnoho iných bežne používaných vecí? Ak áno, tak palec hore! Ak nie pozrite si moje video :) Všetko podstatné sa dozviete tam.Začiatkom 20. storočia sa začal rozvíjať chemický priemysel. Rozvíjal sa hlavne po 2. svetovej vojne. Jeho výroba závisí od dovozu surovín. Najvýznamnejší producenti sú: Slovnaft a Istrochem v Bratislave a Duslo v Šali. Farmaceutický priemysel v Slovenskej Ľupči, Hlohovci, Nitre a Šarišských Michaľanoch. Gumárenská výroba je situovaná v Púchove a Bratislave a Dolných Vesteniciach. Plasty sa vyrábajú v Trnave, Nitre, Žiline a Strážskom. Chemický priemysel tvorí na Slovensku 20% z celkového priemyslu.

Ruka v ruke s chemickou výrobou a chemickým priemyslom ide aj znečisťovanie životného prostredia. Človek celé tisícročia žil v prírode tak, že len nepatrne narúšal svojimi niektorými činnosťami rovnováhu prírody. Stavaním vysokých komínov s výbornými rozptyľovacími podmienkami, vypúšťaním priemyselných odpadov do povrchových vôd, ukladaním na skládky s možnosťou priesaku, sa lokálne narušenia rovnováhy v prírode zmenili na regionálne, až globálne.

Rozvoj priemyslu zasahuje do života každého človeka. Skreslený je názor verejnosti, že za zdevastované životné prostredie je zodpovedný chemický priemysel. Verejnosť nerozlišuje pojmy chemická výroba a chemický priemysel. Chemická výroba sa uplatňuje v rozmanitých priemyselných odvetviach, nie len v chemickom priemysle. Podľa štatistických údajov sú najvýznamnejšími zdrojmi znečistenia ovzdušia v SR energetický priemysel (tepelné elektrárne), metalurgický priemysel a doprava. Až potom je to chemický priemysel. Spaľovacie procesy a priemysel sú hlavnými prispievateľmi znečisťovania ovzdušia oxidmi síry a tuhými znečisťujúcimi látkami. Preto je na mieste hovoriť o recyklácií alebo ochrane prostredia. 

Ak by sme prešli prstom po mape Slovenska zo západu na východ v jednotlivých krajoch by sme mohli zamerať svoju pozornosť na tie najväčšie podniky akými sú:

SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA. Spracovávaním ropy vytvára bohatú surovinovú základňu pre mnohé ďalšie podniky, nie len na území SR, ale aj v zahraničí. Takmer polovica produkcie sa expeduje do Českej republiky. Produkuje takmer 150 druhov výrobkov. Z rafinérskych výrobkov sú to asfalty, vykurovacie a mazacie oleje, tuky, bitumény, parafíny, rozpúšťadlá a hlavne palivá .

CHEMOLAK a. s. Smolenice. Je už dlhodobý výrobca náterových látok. Výroba sa orientuje na ekologické náterové hmoty (riedené vodou, práškové aj elektroforetické).

VEGUM a.s. Dolné Vestenice Sú orientované na gumárenskú výrobu zameranú pre športové a zdravotnícke účely. Medzi výrobkami nachádzame špongie, mikropórovité materiály, profily, tesnenia pre automobilový priemysel, oleju odolné gumárenské výrobky a pod..

NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY a.s. Nováky. Ako už bolo uvedené v úvodnej časti o tejto oblasti, Novácke chemické závody a. s. sú významným znečisťovateľom životného prostredia. Výroba v Nováckych chemických závodoch a. s. je orientovaná na karbid vápnika, chlór, hydroxid sodný, chlórnan sodný, suspenzné, mikrosuspenzné a emulzné typy PVC, ako aj na kopolyméry vinylchloridu. Ďalej vyrábajú z PVC podlahoviny, granuláty a okenné profily. Produkujú propylénoxid, propylénglykol, polyéterpolyoly hlavne na výrobu polyuretánov, etanolamíny, polyvinylacetát, polyvinylalkohol, trichlóretylén, chlórované parafíny, acetylén a iné technické plyny.

DUSLO a.s. Šaľa Chemická akciová spoločnosť má široký sortiment výrobkov. V Duslo a. s. sa už tradične vyrábajú priemyselné hnojivá, močovina a niektoré pesticídy. Okrem toho aj chemikálie (najmä antioxidanty) pre gumárenský priemysel a technické plyny.

SEVEROSLOVENSKÉ CELULÓZKY A PAPIERNE a.s. Ružomberok. Výrobný program akciovej spoločnosti je veľmi presne zachytený v názve. Podnik sa môže pochváliť klesajúcou emisiou látok a využívaním druhotných surovín. Znižovanie emisií sa dosahuje výstavbou nových odlučovačov na regeneračných kotloch, ale aj zmenami technológií.

SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom. Dcérska spoločnosť ZSNP a. s. Žiar nad Hronom, zabezpečuje výrobu hliníka novou technológiou. Nová technológia výroby hliníka v uzavretých elektrolyzéroch s vopred vypálenými anódami a s komplexným čistením plynov dáva záruku na zlepšenie emisnej a imisnej situácie, najmä čo sa týka emisie fluóru a dechtu. Napriek uvedeným skutočnostiam bol v roku 1996 pozorovaný značný nárast emisných látok oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 10 000 t. Bolo to spôsobené takmer 3,5 násobným zvýšením výroby hliníka.

CHEMKO a.s. Strážske. Vo svojom programe má veľko-objemovú výrobu cyklohexanónu, pentaerytrolu (Pentol), mravčanu vápenatého, formaldehydu, močovinoformaldehydových živíc, hexametyléntetramínu, priemyselných hnojív a niektorých vybraných chemických látok. Výrobný program využíva technológie, ktoré emitujú do ovzdušia najmä čpavok, formaldehyd, acealdehyd, cyklohexán, cyklohexanón a alkylalkohol. V Chemku a. s. Strážske svoj výrobný program zameriavajú aj na výrobu látok na základe prírodného zeolitu - klinoptilolitu. Formaldehyd má dráždivé účinky na organizmus, pôsobí ako protoplazmatický jed, veľmi rýchlo sa vstrebáva pľúcami, tráviacou sústavou, aj kožou. Účinkuje na organizmus podobne ako formaldehyd, ale menej toxicky. Pri vyšších koncentráciách (3,6 mg.dm-3) sa objavuje dušnosť, ostrý kašeľ, bolesti hlavy, bronchitída a zápal pľúc po krátkodobej expozícii.

CHEMOSVIT a.s. Svit. Pokračuje vo výrobe celofánu a ďalších výrobkov na báza celulózy. Vyrába širokú paletu fólií využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Samozrejme aj v iných mestách sa nachádza množstvo podnikov, vyberala som len tie najväčšie, najzaujímavejšie z hľadiska využiteľnosti ich produktov. V samotnom videu je téma spracovaná hlbšie. Dúfam, že Vám informácie pomohli :) 

by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.