“Existuje iba jeden úspech. Žiť svoj život podľa seba.” Christopher Darlington Morley

Znečistenie vzduchu


Znečistenie vzduchu prebieha z rôznych zdrojov. Nie len z ľudskej činnosti. Vzduch sa znečisťoval aj v minulosti. Nie je to len otázka dnešnej doby. Tak ako sa teda vzduch znečisťuje? Kto ho znečisťuje? Aké veľké znečistenie vzduchu je? Ako sa brániť znečisteniu? 


Znečisťovanie ovzdušia/vzduchu prebieha prostredníctvom dvoch základných zdrojov:

1. prírodné zdroje: 
 • vulkanická činnosť, pri ktorej sa do ovzdušia uvoľňuje sopečný prach, CO2 – oxid uhličitý, SO2 – oxid siričitý, H2S – sulfán, HCl – chlorovodík a HF – fluorovodík. Oxid siričitý sa pôsobením vodnej pary vo vzduchu mení na kyselinu sírovú (kyslé dažde). Sopky vyprodukujú 145 - 230 miliónov tón oxidu uhličitého za jeden rok.

 Samozrejme výraznejšie znečistenie je formou ľudskej činnosti. 

2. umelé zdroje (ľudská činnosť):
 • výroba tepla a energie
 • hutníctvo a metalurgia
 • chemický priemysel
 • doprava
 • stavebná činnosť

Medzi látky s najviac škodlivým vplyvom na ovzdušie zaraďujeme:

1. Ťažké kovy - medzi ťažké kovy patria: olovo – Pb, kadmium - Cd, ortuť – Hg, cín – Sn, zinok – Zn, meď – Cu , nikel – Ni a iné.
Olovo sa do vzduchu dostáva pri spaľovaní pohonných hmôt, nikel pri spaľovaní uhlia či zemného plynu, kadmium sa do vzduchu dostáva najmä vďaka chemickému priemyslu a metalurgii pri úprave kovov.
2. Látky s karcinogénnymi účinkami – sú to látky spôsobujúce rakovinu. Napríklad arzén. Arzén sa do ovzdušia dostáva pri spaľovaní, pri používaní pesticídov a podobne.
3. Oxidy síry – vznikajú pri spracovaní a spaľavaní ropy alebo uhlia, spôsobujú kyslé dažde.
4. Oxidy dusíka – produkuje ich priemysel a doprava.
5. Oxid uhličitý – vzniká pri spaľovacích procesoch, je príčinou vzniku skleníkového efektu.
6. Freóny – poškodzujú ozónovú vrstvu. Nachádzajú sa v chladiarenských a hnacích plynoch. Začali sa produkovať v roku 1930 v domnienke, že sú neškodlivé.

Na základe týchto informácií môžeme teda povedať, že medzi hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: 

1. Výroba tepla a energie – uskutočňuje sa v elektrárňach (tepelné, jadrové). Produkujú veľké množstvo oxidu siričitého, oxidov dusíka a oxidu uhličitého.
2. Hutníctvo, metalurgia a chemický priemysel – produkujú najmä popolček, prach, oxidy kovov, oxidy síry, freóny.
3. Doprava – vzduch znečisťujú výfukové plyny spaľovacích motorov. Do vzduchu sa pri používaní týchto motorov dostávajú najmä uhľovodíky, oxidy dusíka a olova.
4. Stavebníctvo – produkuje prach, odpady.
Látky, ktoré sa pri priemyselnej výrobe vypúšťajú do ovzdušia nazývame exhaláty.
Exhaláty rozdeľujeme na emisie a imisie.

Emisie sú látky, ktoré sa uvoľňujú zo zdroja znečisťovanie a imisie sú látky, ktoré dopadajú na prostredie a usádzajú sa v ňom.

Imisie ohrozujú pôdy, vody a rastlinstvo. Spôsobujú odumieranie jednotlivých druhov, čo vedie k veľkoplošnému odumieraniu celých lesov. 

Medzi najviac zasiahnuté druhy patria jedľa, borovica či smrek a iné. Veľmi nebezpečné sú imisie oxidov síry, ktoré spôsobujú opadanie ihličia a celkovo poškodzujú lesný porast. Ubúdanie lesného porastu vplýva aj na zmenšovanie priestoru, ktorý obývajú lesné zvieratá, a tým predstavuje pre nebezpečie uhynu.

Tento článok som spracovala aj formou vzdelávacieho videa a odporúčam Vám ho pozrieť :) Kyslé dažde a znečisťovanie vzduchu spolu súvisia. O nich si bližšie povieme v nasledujúcom článku. 

by ViErKa

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Znečistenie vzduchu


Znečistenie vzduchu prebieha z rôznych zdrojov. Nie len z ľudskej činnosti. Vzduch sa znečisťoval aj v minulosti. Nie je to len otázka dnešnej doby. Tak ako sa teda vzduch znečisťuje? Kto ho znečisťuje? Aké veľké znečistenie vzduchu je? Ako sa brániť znečisteniu? 


Znečisťovanie ovzdušia/vzduchu prebieha prostredníctvom dvoch základných zdrojov:

1. prírodné zdroje: 
 • vulkanická činnosť, pri ktorej sa do ovzdušia uvoľňuje sopečný prach, CO2 – oxid uhličitý, SO2 – oxid siričitý, H2S – sulfán, HCl – chlorovodík a HF – fluorovodík. Oxid siričitý sa pôsobením vodnej pary vo vzduchu mení na kyselinu sírovú (kyslé dažde). Sopky vyprodukujú 145 - 230 miliónov tón oxidu uhličitého za jeden rok.

 Samozrejme výraznejšie znečistenie je formou ľudskej činnosti. 

2. umelé zdroje (ľudská činnosť):
 • výroba tepla a energie
 • hutníctvo a metalurgia
 • chemický priemysel
 • doprava
 • stavebná činnosť

Medzi látky s najviac škodlivým vplyvom na ovzdušie zaraďujeme:

1. Ťažké kovy - medzi ťažké kovy patria: olovo – Pb, kadmium - Cd, ortuť – Hg, cín – Sn, zinok – Zn, meď – Cu , nikel – Ni a iné.
Olovo sa do vzduchu dostáva pri spaľovaní pohonných hmôt, nikel pri spaľovaní uhlia či zemného plynu, kadmium sa do vzduchu dostáva najmä vďaka chemickému priemyslu a metalurgii pri úprave kovov.
2. Látky s karcinogénnymi účinkami – sú to látky spôsobujúce rakovinu. Napríklad arzén. Arzén sa do ovzdušia dostáva pri spaľovaní, pri používaní pesticídov a podobne.
3. Oxidy síry – vznikajú pri spracovaní a spaľavaní ropy alebo uhlia, spôsobujú kyslé dažde.
4. Oxidy dusíka – produkuje ich priemysel a doprava.
5. Oxid uhličitý – vzniká pri spaľovacích procesoch, je príčinou vzniku skleníkového efektu.
6. Freóny – poškodzujú ozónovú vrstvu. Nachádzajú sa v chladiarenských a hnacích plynoch. Začali sa produkovať v roku 1930 v domnienke, že sú neškodlivé.

Na základe týchto informácií môžeme teda povedať, že medzi hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: 

1. Výroba tepla a energie – uskutočňuje sa v elektrárňach (tepelné, jadrové). Produkujú veľké množstvo oxidu siričitého, oxidov dusíka a oxidu uhličitého.
2. Hutníctvo, metalurgia a chemický priemysel – produkujú najmä popolček, prach, oxidy kovov, oxidy síry, freóny.
3. Doprava – vzduch znečisťujú výfukové plyny spaľovacích motorov. Do vzduchu sa pri používaní týchto motorov dostávajú najmä uhľovodíky, oxidy dusíka a olova.
4. Stavebníctvo – produkuje prach, odpady.
Látky, ktoré sa pri priemyselnej výrobe vypúšťajú do ovzdušia nazývame exhaláty.
Exhaláty rozdeľujeme na emisie a imisie.

Emisie sú látky, ktoré sa uvoľňujú zo zdroja znečisťovanie a imisie sú látky, ktoré dopadajú na prostredie a usádzajú sa v ňom.

Imisie ohrozujú pôdy, vody a rastlinstvo. Spôsobujú odumieranie jednotlivých druhov, čo vedie k veľkoplošnému odumieraniu celých lesov. 

Medzi najviac zasiahnuté druhy patria jedľa, borovica či smrek a iné. Veľmi nebezpečné sú imisie oxidov síry, ktoré spôsobujú opadanie ihličia a celkovo poškodzujú lesný porast. Ubúdanie lesného porastu vplýva aj na zmenšovanie priestoru, ktorý obývajú lesné zvieratá, a tým predstavuje pre nebezpečie uhynu.

Tento článok som spracovala aj formou vzdelávacieho videa a odporúčam Vám ho pozrieť :) Kyslé dažde a znečisťovanie vzduchu spolu súvisia. O nich si bližšie povieme v nasledujúcom článku. 

by ViErKa

Share This Article:

,

CONVERSATION

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

Follow Me @zivotpodlaseba

*Niektoré články sú vrámci spolupráce (sú označené). To nemení fakt, že recenzie sú pravdivé (podľa subjektívneho názoru) a nijako to neovplyvňuje recenzovanie či skúšanie daného produktu.
*Všetky moje fotografie a text je chránený autorským právom. Nemôžu byť kopírované bez môjho súhlasu. ©2014-2018
*All of my photographs and the blog content are copyrighted and all rights reserved. They may not be used or reproduced in any way without my explicit permission.